Actueel
Lettertypes/grootte

Op 10 november besloot de Vlaamse Regering om door te gaan met de minimalistische Vlaamse rechtspositieregeling en het ontslagdecreet voor lokale statutaire ambtenaren. Het gemeenschappelijk vakbondsfront gaat dan ook over tot acties. Vandaag bezorgden zij aan minister Somers een stakingsaanzegging van onbepaalde duur. 

Inhoud van de brief die ACV OD, VSOA en ACOD samen overmaakten:

Mijnheer de minister,

Op 20 mei 2022 werden twee niet-geagendeerde dossiers door de Vlaamse Regering een eerste keer principieel goedgekeurd, namelijk:

  • Voorontwerp van decreet tot wijziging van het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, wat betreft de beëindiging van de hoedanigheid van het statutaire personeelslid.
  • Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de minimale voorwaarden van de rechtspositieregeling van het personeel van lokale en provinciale besturen.

Beide dossiers werden niet onderhandeld op Comité C1; enkel besproken in ‘voorvergaderingen’ met de werkgevers. De door de Vlaamse Regering gevraagde consensus tussen de sociale partners over het ‘kaderbesluit rechtspositie’ werd finaal niet gehonoreerd door de Vlaamse Regering, hoewel dit eerder zo aangekondigd was. Het ‘Ontslagdecreet’ is nooit besproken.

Op 10 november 2022 zijn beide dossiers door de Vlaamse regering voor een tweede keer principieel goedgekeurd m.h.o. op adviesaanvraag aan de Raad van State. In geen van beide dossiers is rekening gehouden met de opmerkingen van de vakorganisaties; zelfs de consensus die bereikt werd tussen alle sociale partners over het ‘kaderbesluit rechtspositie’ werd ondanks eerdere beloftes niet gehonoreerd.

Ondertussen heeft de Raad van Bestuur van de VVSG het unanieme akkoord dat bereikt werd tussen alle sociale partners over de consensustekst BVR/RPR terug ingetrokken.

Eens te meer heeft de Vlaamse Regering bij de behandeling van beide dossiers de Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel en van het
koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van die Wet niet gerespecteerd.

Aangezien de Raad van Bestuur van de VVSG als enige sociale partner het bereikte akkoord over de consensustekst BVR/RPR verwerpt,
aangezien de Vlaamse Regering zich niet houdt aan de eigen afspraken en hierbij opnieuw de Omzendbrief BA 97/10 schendt,
zijn wij genoodzaakt om vanaf heden een stakingsaanzegging in te dienen voor onbepaalde duur en voor alle personeelsleden die onder het toepassingsgebied van het Comité C1 vallen.

Dit wil zeggen dat alle vormen van syndicale acties naar aanleiding van het ongenoegen van het personeel over de houding van de Vlaamse Regering in beide dossiers door ons ondersteund en erkend worden. 

Willy Van Den Berge - Federaal Secretaris - 0473 97 00 60

Christoph Vandenbulcke - Nationaal Secretaris - 0479 29 05 20 

Christel Demerlier - Voorzitter - 0475 87 93 96

Aftrap acties op 22 november 2022

Een eerste actiedag wordt 22 november wanneer de VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) zijn P+O-congres houdt in Berchem (Antwerpen) met als thema: 'Het lokaal bestuur als aantrekkelijke werkgever'. 

Met de nieuwe rechtspositieregeling gooien VVSG en de Vlaamse Regering een gezamenlijk, verbindend personeelsbeleid compleet over boord. Het zet lokale besturen in concurrentie tegenover elkaar. We kunnen niet anders dan besluiten dat het thema van het congres ofwel ongelukkig gekozen is of getuigt van heel veel cynisme bij de VVSG.

Meer info over de actie van 22 november

Lees ook Waarschuwing: Einde van het gemeenschappelijk personeelsbeleid

Beeld RPR CONC2