Actueel
Lettertypes/grootte

Een eerste actie tegen de nieuwe Vlaamse rechtspositieregeling en het ontslagdecreet voor lokale statutaire ambtenaren gaat door op 22 november 2022 aan het P+O congres van de VVSG, de Vereniging van Steden en Gemeenten.

Oproep gemeenschappelijk vakbondsfront.   pdf Download het pamflet (126 KB)  en verspreid het op de werkvloer.

NIET AKKOORD met nieuwe rechtspositieregeling en ontslagregeling!

Het vakbondsfront van ACOD LRB - ACV-OD en VSOA LRB gaat niet akkoord met het ontslagdecreet en de nieuwe kaderrechtspositieregeling voor het OCMW-, gemeente- en provinciepersoneel. De Vlaamse regering vindt het nodig om deze ingrepen door te voeren zonder rekening te houden met de inbreng van de sociale partners. Nochtans was er een consensus tussen werkgevers en werknemers over een alternatief tekstvoorstel, maar dat werd door de Vlaamse regering zondermeer van tafel geveegd.
Zes weken lang waren de sociale partners in de weer om tot een werkbaar compromis te komen, maar de regering besloot doodleuk om vast te houden aan hun oorspronkelijke ongewijzigde tekst (op een paar details na).
Via deze weg hopen wij jullie te overtuigen van de ernst van de situatie en het gebrek aan ernst van deze Vlaamse regering.

Het is tijd voor actie

Waar gaat het over?

  • Door het nieuwe decreet oordeelt niet langer de Raad van State over het ontslag van de ambtenaar, maar worden arbeidsrechtbanken bevoegd voor het ontslag van alle personeelsleden. Daarbij kan de werkgever ook ’noodwendigheden voor de werking van het bestuur’ als reden inroepen om tot ontslag over te gaan. Uitbesteding, privatisering of afschaffing van een dienst kan zo’n ‘noodwendigheid’ zijn. Wij denken hierbij in eerste instantie aan alle zorg-gerelateerde diensten, de provinciebesturen. Daarbij komt dat zelfs een onterecht ontslag niet meer ongedaan gemaakt kan worden; hoogstens volgt er een bijkomende schadevergoeding.
  • Met het invoeren van een minimale rechtspositieregeling wil de Vlaamse regering maximale lokale autonomie en flexibiliteit in het personeelsbeleid realiseren. Hierbij komen de rechtsbescherming en arbeidsvoorwaarden van het personeel in het gedrang. De lokale besturen zijn met ± 170.000 personeelsleden (exclusief hulpverleningszones) de grootste openbare sector. Ze worden met deze rechtspositieregeling herleid tot een kmo-landschap met precaire tewerkstelling.

Wat betekent dit alles nu?

  • Politieke willekeur (1): statutairen en contractuele kunnen ontslagen worden zonder enige rechtsbescherming.
  • Arbeidsvoorwaarden worden à la tête du client bepaald; ‘vaste’ salarisschalen bestaan niet meer.
  • De concurrentieslag is ingezet! Rijkere besturen snoepen de competente medewerkers van armere besturen af.
  • Politieke willekeur (2). Het bestuurlijk toezicht is door de voogdijoverheid uitgekleed en onmachtig om ‘foute besturen’ te corrigeren.

Welke bescherming is er dan nog voor het personeel?

De vakbonden hebben zich steeds constructief en bereidwillig opgesteld om tot een compromis rond een nieuwe, moderne rechtspositieregeling te komen. Ook dat compromis met de onderhandelaars van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en de Vereniging van de Vlaamse Provincies (VVP) werd door de Vlaamse regering zonder overleg of motivering van tafel geveegd.

Dat de compleet gepolitiseerde Raad van Bestuur van de VVSG hierbij de bereikte consensus – en meteen de eigen ‘gevolmachtigd onderhandelaar’ - laat vallen, bewijst dat de gemandateerden in deze Raad van Bestuur niet ijveren voor de belangen van de lokale besturen, maar afgegleden zijn tot slaafse slippendragers van de Vlaamse regering.

De ideologische agenda van de Vlaamse regering is duidelijk: lokale besturen worden opgeofferd op het speelterrein van een conservatief, neoliberaal en onafhankelijk Vlaanderen. Onze sector dient als test in hoever de regering bevoegdheden kan overschrijven zonder weerstand. Het begin van het einde van de publieke sector en de democratie?

Daarom deze oproep

STAKING EN BETOGING

Op dinsdag 22/11/2022 om 8:30 uur

Aan de poorten van het P+O congres van VVSG, Bluepoint Antwerpen, Filip Williotstraat 9, 2600 Antwerpen  Link locatie

Het P+O-congres van VVSG heeft als thema: 'Het lokaal bestuur als aantrekkelijke werkgever'.

Met de nieuwe rechtspositieregeling gooien VVSG en de Vlaamse Regering een gezamenlijk, verbindend personeelsbeleid compleet over boord. Het zet lokale besturen in concurrentie tegenover elkaar. We kunnen niet anders dan besluiten dat het thema van het congres ofwel ongelukkig gekozen is of getuigt van heel veel cynisme bij de VVSG. Daarom zullen we present zijn.

Meer weten

Toekomst rechtspositieregeling: onbeperkte lokale autonomie

Waarschuwing: Einde van het gemeenschappelijk personeelsbeleid

Actieplan tegen het ontslagdecreet en de nieuwe Vlaamse rechtspositie

Bekijk het filmpje via deze link. Je vindt het ook op via Facebook om te delen.