Foto: Alanyadk via Pixabay

Actueel
Lettertypes/grootte

Het nieuwe Koninklijk Besluit van 11 september 2022 wijzigt de re-integratieprocedure opgenomen in de Codex over Welzijn op het werk. Er zijn een aantal belangrijke bijsturingen.

De impact van de regelgeving voor re-integratie op het werk werd in 2018-2020 onderzocht. UIt dit onderzoek kwamen een aantal aanbevelingen voor bijsturing die in de wijzigingen zijn meegenomen.

Een syndicale kritiek op de procedure is dat werkgevers ze inzet om langdurig zieken te ontslaan zonder enige compensatie. Bij medische overmacht hoeft er immers geen verbrekingsvergoeding of opzeg gegeven te worden. Voor werknemers die vele jaren alles hebben gegeven en ziek worden door hun werk, is dit niet billijk.

Meer info over deze evaluatie.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

  • Nieuwe informatieplicht om arbeidsongeschikte werknemer zo snel mogelijk te informeren over de mogelijkheden bij werkhervatting.
    Dit is de taak van de arbeidsarts (of verpleegkundige die hem bijstaat).
  • Aanpassingen van bepaalde termijnen.
  • Vereenvoudiging beslissingen arbeidsarts: nog 3 opties in plaats van 5.
  • Link met Terug-naar-werk-coördinator van de mutualiteit.
  • Verduidelijking verplichtingen werkgever.
  • Verduidelijking einde re-integratietraject.
  • Versterken van het collectief re-integratiebeleid.
  • Ontslag wegens medische overmacht wordt losgekoppeld van het beëindigen van het re-integratietrajct.

Timing

De wijzigingen gaan in op 1 oktober 2022 ook voor de lopende re-integratietrajecten.

De loskoppeling met het ontslag voor medische overmacht betekent een wijziging van de Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten. Die gebeurde pas eind november 2022. 
Lees hierover Belangrijke wijziging ontslag medische overmacht

Meer info

Koninklijk Besluit van 11 september 2022

Infopagina FOD WASO