Gemeente
Lettertypes/grootte

In Edegem eindigde 2019 in een impasse tussen personeel en vakbonden enerzijds en het N-VA gemeentebestuur anderszijds. Op 13 december 2019 was de termijn verlopen om een protocol te tekenen over het drastische besparingsplan. De vakbonden kregen daarom op 30 december een aangetekend schrijven. Ze moesten zich na 15 dagen uitspreken met akkoord of niet akkoord.

2020 startte alvast met een nieuwe stakingsdag op 3 januari. Op 6 januari 2020 organiseerden de vakbonden terug een personeelsvergadering. Op 15 januari tekenden ze een protocol van niet akkoord en voegden in een gezamenlijk opgestelde tekst hun opmerkingen toe. 

Alternatieven en sociaal plan

Op 6 januari kregen de vakbonden van de voltallige personeelsvergadering het mandaat om een sociaal plan in te dienen. De aanwezigen bedachten ook alternatieve initiatieven. Er werd een werkgroep opgericht om onderlinge afspraken te coördineren.

Het sociaal plan kreeg volgende toepassingsgebieden:

  • Duur van de overeenkomst / werkzekerheid
  • Outplacement
  • Sollicitatieverlof
  • Eindejaarstoelage ontslagjaar
  • Verbrekingsvergoeding
  • Extralegale afscheidpremie en anciënniteitspremie
  • (Niet-opgenomen) verlof
  • Vrijwillig vertrek
  • Betalingsdatum

Onderhandelingen

Op 13 januari vond een eerste bespreking plaats met het gemeentebestuur over het ingediende sociaal plan. Verschillende onderdelen kregen een positief maar nog verder te bespreken antwoord. De premie bij vrijwillig vertrek en de detachering van personeelsleden lag bij het bestuur het moeilijkst.
De vergadering van 20 januari werd door het bestuur kort vooraf geannuleerd en verschoven naar het geplande reguliere overleg van 28 januari.

Actie tijdens nieuwjaarsdrink voor de burgers

Op 21 januari was er opnieuw een personeelsvergadering. Gezien het aflasten van het overleg was er nog geen verder nieuws. Maar de collega's van Edegem bleven niet bij de pakken zitten. Zij beslisten om een kleine manifestatie te houden op de jaarlijkse nieuwsjaarsdrink voor de burgers die op 27 januari was gepland. Een goede gelegenheid om in contact te komen met de bevolking en de benarde situatie van het gemeentepersoneel nogmaals te benadrukken. Ze zorgden voor flyers, buttons en T-shirts met 'Wij hebben een hart voor Edegem'. Edegemnaren konden aan de stand een persoonlijke boodschap neerschrijven. De vele respons stak het personeel een hart onder de riem.