Actueel
Lettertypes/grootte

Het ABVV steunde op het congres van het Europees Vakverbond van 23 tot 26 mei 2023 de actualiteitsmotie voor een Europees syndicaal actieplan. Het nieuwe begrotingsbeleid voorgesteld door de Commissie dreigt lidstaten opnieuw in zware besparingen te storten.

Tekst actualiteitsmotie (vertaald uit Engels)

Na jaren van bezuinigingspolitiek, die een toppunt bereikte met de rampzalige reactie op de financiële en economische crisis van 2008, waren de antwoorden van de EU en haar lidstaten op de sociale en economische gevolgen van de COVID-pandemie effectiever en meer op solidariteit gebaseerd.

Het actuele voorstel van de Commissie om het begrotingsbeleid en het Groei- en Stabiliteitspact te herzien, drijft nationale systemen naar een restrictief beleid dat noodzakelijke economische en sociale investeringen verhindert.

De Europese vakbeweging wordt gevraagd zich te mobiliseren

 • in de strijd voor solidariteit
 • voor Europese financiële instrumenten die duurzame groei en werkgelegenheid ondersteunen en voor een economie die concrete resultaten oplevert voor werknemers
 • voor hogere lonen en kwaliteitsvolle jobs
 • voor meer sociale bescherming
 • voor investeringen in openbare diensten van hoge kwaliteit die burgerrechten garanderen
 • voor sterke collectieve onderhandelingen en sociale dialoog
 • voor de rechten van vakbonden en werknemers
 • voor meer overheidsinvesteringen in industriële transities
 • voor een fiscaal beleid dat rechtvaardig en herverdelend is.

De ondoeltreffende reactie van Europa op de economische gevolgen van de Russische agressie tegen Oekraïne en de groeiende crisis van het levensonderhoud, als mede het ontbreken van sociale voorwaarden in het Europees Green Deal Industrieel Plan, dreigt de vooruitgang van de voorbije periode teniet te doen en is een uiting van gebrek aan solidariteit.

Ondertussen verlaagden reële lonen dramatisch en hinkelen lonen achter de inflatie aan, in hoofdzaak gedreven door extra winsten en niet door loonsverhogingen. Reële lonen van de meerderheid van de werknemers namen reeds af in de Coronacrisis. Zo’n rampzalige evolutie hebben we lang niet gezien. Door het massale afkalven van de lonen, vindt een enorme herverdeling plaats van inkomen uit arbeid naar kapitaal. De schade van deze crisis van het levensonderhoud werd verergerd door de aanvallen op syndicale rechten en arbeidsvoorwaarden, terwijl pogingen om de internationale, syndicale solidariteit te criminaliseren zorgwekkend toenemen.

De voorbije maanden kwamen werkenden en gepensioneerden in heel Europa op straat voor dezelfde eisen:

 • loonsopslag
 • voor veilig
 • waardig en stabiel werk zonder precariteit
 • voor publieke investeringen
 • voor eerlijke pensioenen
 • ter verdediging van onderwijs, gezondheidszorg, welzijn en openbare diensten
 • voor een eerlijke fiscaliteit die het geld haalt bij wie rijker is of speculeert
 • voor gelijke rechten en lonen tussen mannen en vrouwen, vooral omdat vrouwen meer getroffen zijn door bezuinigingen
 • voor een nieuw model van Europese ontwikkeling gebaseerd op eerlijke transitie, sociale rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid, inclusie en echte democratie die op de werkvloer begint.

De op dit congres verkozen leden van het Secretariaat en de ETUC-leiding zullen actief deelnemen aan deze initiatieven om zo de Europese vakbondsacties in kracht en eenheid te versterken.

Europees actieplan

Een eerste gezamenlijk initiatief is de petitie tegen nieuwe bezuinigingen

Uitrol van verdere acties en manifestaties verwachten we in het najaar 2023. ACOD houdt je op de hoogte.