Gemeente
Lettertypes/grootte

De vakbondsafgevaardigden van ACV-OD en ACOD stelden samen volgende tekst op over het resultaat van de onderhandelingen met het gemeentebestuur (N-VA) van Edegem over het Personeelsplan Edegem 2020-2025.

ONDERHANDELINGSRESULTATEN

Over het globale personeelsplan hebben er tussen 12 november 2019 en 12 februari 2020 niet minder dan 12 onderhandelingsgesprekken plaatsgevonden tussen de vakbonden en de werkgever. U kan het pamflet van deze onderhandelingen hier downloaden.

Dit heeft tot volgende resultaten geleid:

  • eind 2019 een (versnelde) verduidelijking van het plan zodat zowel de diensten als de personeelsleden de draagwijdte van het plan konden inschatten en zo snel mogelijk wisten wat de (persoonlijke) loopbaangevolgen zouden zijn;
  • vanaf 1 januari tot eind juni 2020 een menselijk en constructief begeleidingstraject voor het personeel dat intussen ontslag heeft gekregen of nog ontslag zal krijgen eind juni 2020;
  • een gewijzigde aanpak voor het ontslagen poetspersoneel waarvoor oorspronkelijk een overname gepland was tegen zeer laakbare arbeidsvoorwaarden;
  • een sociaal plan geldig tot eind 2024 waardoor het over te dragen personeel bijkomende garanties krijgt voor de toekomst en het ontslagen of het tot ontslag gedoemde personeel via financiële compensaties aangemoedigd worden om het heft in eigen handen te nemen of om een moeilijke periode te overbruggen.

Wat ligt er nog voor ons?

  • de opvolging van de verdere uitvoering van het personeelsplan, in het bijzonder de overdrachten van de ecoploeg en de IBO-medewerkers;
  • de ondersteuning en begeleiding van de ontslagen medewerkers én van de medewerkers die volgens het plan het voorrecht hebben om in dienst te blijven.

Ondanks de vele acties en steun van het personeel en haar sympathisanten zijn we er door de starre houding van de werkgever helaas niet in geslaagd om:

  • het plan (gedeeltelijk) terug te draaien waardoor de operationele werking van de diensten en dienstverlening gewaarborgd kon blijven voor de toekomst;
  • de aangekondigde ontslagen te vermijden.

Dit spijt ons enorm maar de gevolgen voor de toekomstige werking van het lokaal bestuur, die nu al voelbaar zijn maar in het bijzonder vanaf 1 juli 2020, zijn wat ons betreft volledig de verantwoordelijkheid van het politiek bestuur en het management.

MISVERSTAND

Om alle misverstanden hierover uit te sluiten:
De vakbonden hebben op 12 februari 2020, na een stemming onder het aanwezige personeel op een personeelsvergadering, met het bestuur een akkoord gesloten over een sociaal plan dat de afspraken regelt voor het personeel dat ontslagen of overgedragen wordt.
Dit wil NIET zeggen dat de vakbonden zich akkoord hebben verklaard met het globale personeelsplan. In het kader van dat personeelsplan werd een protocol van NIET AKKOORD getekend..

ANALYSE PERSONEELSPLAN

Omdat er in de wandelgangen en media nog steeds veel onduidelijkheid bestaat over het werkelijke aantal ontslagen en over te dragen personeel hebben wij een zo realistisch mogelijke prognose gemaakt van het personeelsverloop voor de periode 2020-2024.
Deze samenvatting moet gelezen worden op datum van 1 januari 2020 en alsof alle gepensioneerde collega's tijdens de periode 2020-2024 niet meer vervangen zullen worden. Mogelijk geeft dit een vertekend beeld. We weten echter dat het bestuur elke gelegenheid te baat zal nemen om de personeelskost zo laag mogelijk te houden en bijgevolg de pensioneringen niet automatisch 1 op 1 te vervangen.
Sinds 1 januari 2020 zijn er ook al een aantal collega's zelf opgestapt. Collega's waarvoor het ontslag of de overname dreigt, maar ook collega's die het vooruitzicht hadden om te kunnen blijven en/of die waarvoor het pensioen lonkt. Deze collega's werden nog in onderstaand overzicht geteld alsof ze nog in dienst waren op 1 januari 2020. (Lees verder onder de tabel)

Personeelsplan Edegem 

ACTIES EN ACTIEMIDDELEN

Met het akkoord over het sociaal plan heeft ook de stakingsaanzegging opgehouden te bestaan. Dit wil zeggen dat harde acties momenteel niet meer onder de bescherming vallen van de vakbond.
De vakbonden vragen dan ook het personeel om met die wetenschap te beslissen over het aanhouden van verdere acties en de vele  spandoeken, plakkaten, posters,... op de verschillende werkposten.

We raden hierbij het personeel aan om alle 'donkere' verwijtenden slogans en affiches stilaan van de werkvloer te verwijderen en zich te bezinnen over verdere commentaar op sociale media en in de pers. De kleurrijke positieve boodschap van een hart voor Edegem kan wat ons betreft nog in beeld blijven.

De donkere actiemiddelen kunnen best nog wel bewaard en achter de hand gehouden worden vermits de eigenlijke onderhandelingen over de overdrachten van IBO en ECOPLOEG nog moeten opstarten.

NOGMAALS BEDANKT AAN HET PERSONEEL VOOR ALLES

Uw vakbondsafgevaardigden Hilde Bosmans, Kris Hendrickx, Alain Mares, Filip Van Lierop en Paul Vandenbussche
Uw vakbondssecretaris Freddy De Wilder ACV-OD en Vaste Gemachtigde Paul Tombeur ACOD-LRB

Logos acod acvkopie