Gemeente
Lettertypes/grootte

Het personeelsbeleid en het meerjarenplan 20-25 van Genk doorgelicht.

 

Recent werden we als vakorganisatie door het stadsbestuur van Genk op de hoogte gebracht van het personeelsbeleid, zoals opgenomen in het meerjarenplan van de komende bestuursperiode. Het personeelsbestand wordt stevig afgebouwd door 100 van de 180 aankomende pensioneringen niet meer te vervangen. Als ACOD LRB stellen we ons ernstige vragen op vlak van dienstverlening en werkdruk voor het personeel en de afbouw van middelen voor de lokale vzw's.

In de volgende bestuursperiode gaan 180 personeelsleden binnen de groep Genk (gemeentebestuur, OCMW, autonome gemeentebedrijven, ...) op pensioen. Het bestuur heeft, in kader van haar meerjarenplan, beslist om een 100-tal personeelsleden niet meer te vervangen. Het bestuur stelt wel dat ze in de komende periode 25 personen wil aanwerven. Het totaal aantal personeelsleden dat minder in dienst zal zijn in 2025 komt neer op 75. In totaal gaat het om bijna 7% afbouw op een personeelsbestand van 1100 personeelsleden.

De uitvoerende technische diensten, waar in de vorige bestuursperiode al danig werd gesaneerd, blijven gevrijwaard van deze personeelsinkrimping. De afbouw zal dus vooral bij de administratieve diensten worden doorgevoerd. Daarnaast zullen enkele maatregelen worden genomen om bijkomend op personeelskosten te besparen.

Zo worden de containerparken overgedragen aan Limburg.net en wordt de dienst Huishoudhulp met 16 personeelsleden stopgezet. Deze laatsten krijgen binnen de sector de kans om aan de slag te gaan bij het Zorgbedrijf van Genk (ZOG). Ook zullen de stedelijke openingsuren herbekeken worden (minder ruime openingsuren).

ACOD LRB is enorm bezorgd over de afbouw van middelen bij de vzw's Gigos (jeugdwelzijnswerk), Rimo (Regionaal Instituut voor Maatschappelijk Opbouwwerk) en Stebo (focus op regionale ontwikkeling) waar ook stedelijk personeel is tewerkgesteld. Gaan deze personeelsleden hun job kunnen behouden? Indien wel, onder welke voorwaarden? 

Onze ervaring leert dat dergelijke uitbestedingen altijd gepaard gaan met een afbouw van de arbeidsvoorwaarden en dat is voor ons onaanvaardbaar. ACOD LRB gaat voor het maximale behoud van tewerkstelling en het behoud van de opgebouwde rechten. Het kan voor ons niet dat deze personeelsleden het slachtoffer worden van de subsidiehakbijl.

ACOD LRB is, ondanks de inkrimping van het personeelsbestand, wel opgelucht dat er geen naakte ontslagen vallen bij het reguliere stads- en OCMW-personeel. Aan het personeel - waarvan de activiteiten worden stopgezet - wordt de kans geboden om hun loopbaan verder te zetten op een andere dienst. Daarnaast worden er ook bijkomende budgetten voorzien voor opleidingen en vormingen. Aangezien de stedelijke diensten in Genk heel ruime openingsuren hebben, begrijpen we ook dat deze piste wordt onderzocht. 

Met de afbouw van het personeelsbestand bij stads- en OCMW-diensten stelt de ACOD LRB zich wel de vraag op welke wijze de continuïteit van de dienstverlening zal worden gegarandeerd en welke impact dit zal hebben op de werkdruk voor het personeel. ACOD LRB vreest een aanzienlijke werkdrukverhoging binnen de administratieve diensten.

Het is voor ons op dit moment onduidelijk waar de 100 koppen zullen verdwijnen en waar er 25 personeelsleden zullen bijkomen. We hopen hier de komende periode meer duidelijkheid rond te krijgen. Als vakorganisatie zullen we dit proces, met het oog op het welzijn van het personeel, strak bewaken.