Brandweer
Lettertypes/grootte

De verplaatsing van de kazerne naar een opleiding was door de invoering van  het herstel Koninklijk Besluit van 26 januari 2018 enkel nog voor beroepskrachten van de brandweer erkend als arbeidstijd/diensttijd. Een nieuw Koninklijk Besluit heft deze ingevoerde ongelijkheid op. Ook voor vrijwilligers wordt de verplaatsing naar een opleiding opnieuw dienstactiviteit. Dit treedt in werking op 17 januari 2021.

Het Koninklijk Besluit van 13 december 2020 wijzigt artikel 151 van het administratief statuut van het personeel van de hulpverleningszones als volgt:

Art. 151. De aanvraag om een opleiding te volgen wordt schriftelijk ingediend door het personeelslid. De gemotiveerde beslissing om de aanvraag te aanvaarden of te weigeren wordt door de commandant of zijn afgevaardigde aan het personeelslid overgemaakt binnen de dertig dagen volgend op de indiening van de aanvraag. De verplaatsing tussen de kazerne en de plaats waar de opleiding gegeven wordt, wordt gelijkgesteld met dienstactiviteit.

De vermelding dat dit enkel voor de beroepspersoneelsleden gold, is geschrapt.

ACOD-LRB is tevreden met de rechtzetting.