Senioren
Lettertypes/grootte

Op 1 januari 2021 stijgen de minimumpensioenen. Dit is het resultaat van de ABVV-campagne voor 1.500 euro minimum nettopensioen. Een stap in de goede richting.

De huidige regering breekt met de politiek van de voorbije jaren. De breed gedragen eis voor een minimumpensioen van 1.500 euro netto werd gehoord. De uitvoering zal nog niet leiden tot 1.500 euro minimumpensioen voor iedereen. De regering stelt immers als voorwaarde: een volledige loopbaan van 45 jaar. Vooral vrouwen halen deze voorwaarde niet. Zij hebben een gemiddelde loopbaan van 36,6 jaar. Mannen halen gemiddeld 42 jaar. Een volledige loopbaan van 45 is dus eerder uitzonderlijk en is voor de jongere generatie nog minder een evidentie.
Het optrekken van de minimumpensioenen is alvast een stap in de goede richting.

Concreet

  • Voor werknemers en zelfstandigen stijgt het minimumpensioen met 2,65%.
  • De rustpensioenen van ambtenaren stijgen met 1,73%.
  • Het overlevingspensioen ambtenaren stijgt met 4,92%.

Inkomensgarantie

Ook de basisbedragen van de Inkomensgarantie voor ouderen en het Gewaarborgd Inkomen worden opgetrokken met 2,58%.
Dit is een gegarandeerd inkomen voor wie geen toereikend pensioen heeft. Vooral vrouwen zijn hiervan afhankelijk.
Het optrekken tot een menswaardig inkomen als dam tegen armoede is eveneens een strijdpunt van de syndicale en de vrouwenbeweging.

Nettopensioen lager?

Op 1 januari 2021 wijzigen de tarieven van de bedrijfsvoorheffing eveneens. Vergelijk daarom steeds brutobedragen.

Is het nettobedrag toch lager, dan kan dit een gevolg zijn dat er meer bedrijfsvoorheffing wordt afgehouden. De verrekening gebeurt bij afrekening van de personenbelasting. 

Pensioenhervormingen

Meer info over de pensioenhervorming De Croo kan je lezen op de website van de Federale Pensioendienst.