Foto met PLAYMOBIL®-figuren

Brandweer
Lettertypes/grootte

In de nasleep van 9/11 viel op dat heel wat brandweermannen, die hulp hadden verleend bij de aanslagen in New York, ernstig ziek werden en vroegtijdig overleden. Een Scandinavisch onderzoek  dat al 40 jaar liep, was ook al tot de conclusie gekomen dat brandweermannen minder lang leven.

Een eerste toets met de sterftecijfers in België leverde hetzelfde resultaat op: brandweerlui leven gemiddeld 7 jaar korter. En dit ondanks de fysieke training en fitheid.

Onderzoek

De FOD Binnenlandse Zaken gaf opdracht voor verder onderzoek. Dit gebeurde bij de brandweer van Antwerpen in post Noord en Centraal zodat een voldoende grote groep kon deelnemen. Via biomonitoring van urinestalen mat men telkens na interventies de concentratie van benzeen en PAK’s (Polycyclische aromatische koolwaterstoffen) in het lichaam. Het onderzoek liep gedurende 14 maanden.

Resultaten

Het onderzoek toonde aan dat brandweerlui niet enkel tijdens brandinterventies blootgesteld worden aan schadelijke stoffen. Tijdens interventies dringen benzeen en PAK’s in de kledij en zetten zich vast op de vezels. Op die manier wordt de kledij gecontamineerd. Ook na het wassen van de kledij blijken de stoffen nog aanwezig. Dat betekent dat de blootstelling veel langduriger gebeurt.
Om de kledij te reinigen is enkel een CO2 reiniging effectief.

Preventie

Minimale blootstelling:
- de gecontamineerde interventiekledij zo snel mogelijk terug uit te trekken
- zo weinig mogelijk contact bij het vervoeren en opbergen van de kledij
- andere interventies (niet brand) uitvoeren met andere kledij

Reiniging
- gecontamineerde pakken reinigen met CO2

De studie adviseert verder om de ademhalingsbescherming niet enkel te dragen tijdens de hoofdbluswerken, maar ook bij het nablussen of verder weg van de brand.

We zijn er nog niet...

ACOD heeft dit dossier van dag één ernstig genomen en op de BOC’s gebracht. Het onderzoek dateert  van 2010. Er is ondertussen een weg afgelegd. Sinds de gezamenlijke sensibiliseringscampagne van de vakbonden (2015) zijn brandweerlui zich nu bewust van de gevaren. Er zijn maatregelen genomen om de blootstelling inderdaad te verminderen. Maar er moet verder geïnvesteerd worden in voldoende reservepakken en CO2 reiniging.
Brandweerlui zijn helden. Zij redden levens. Hun gezondheid ligt ons nauw aan het hart.