Actueel
Lettertypes/grootte

Werknemers hebben wel eens vragen over hun rechten en plichten bij het bezoek door de controledokter.

Wat kunnen de gevolgen zijn bij het niet naleven van de plichten van de werknemer?

Welke fouten kan je makkelijk vermijden als je ziek bent? 

Wat als je het bezoek van de controlegeneesheer gemist hebt?

In bijgaande tekst bieden we je graag praktische antwoorden !


 Gewaarborgd loon

Het is belangrijk deze rechten en plichten voor ogen te houden omdat volgens artikel 31 van de wet op de arbeidsovereenkomsten van 1978 de werkgever het gewaarborgd loon (eerste vier weken bij bedienden en eerste twee bij arbeiders) niet hoeft te betalen indien de werknemer

  • 'zich ontrekt aan de controle', hierover verder meer;
  • 'de werkgever niet meteen op de hoogte stelt van de arbeidsongeschiktheid', hierover verwijzen we naar je lokaal ziektereglement
  • 'het geneeskundig attest niet tijdig aflevert aan de werkgever', ook hier moeten we verwijzen naar het lokaal ziektereglement

Dit kan leiden tot loonverlies van maximum vier weken. Als het echt fout loopt, kunnen wij als vakbond hier juridisch weinig doen. In deze gevallen kunnen we enkel informeel de plooien glad strijken, wat heus niet altijd lukt.

Controle

'Zich onttrekken aan de controle' moet zeer ruim geïnterpreteerd worden. Zo komt bijvoorbeeld voor dat (vooral jonge) werknemers, de warmte van het ouderlijk huis opzoeken om uit te zieken. Verwittig dan zeker altijd de personeelsdienst en geef het adres door waar je kan gecontroleerd worden. Indien de controlearts aan je deur staat en je vindt zijn vraag om je aan te bieden in zijn kabinet te laat, dan kan je je loon verliezen. Het zou ook kunnen dat je een reis gepland had voor je ziekte en je huisarts er geen probleem mee heeft dat je op reis gaat. Dat kan bijvoorbeeld bij breuken of depressies, stel hiervan dan ook onmidddellijk de personeelsdienst op de hoogte.

Tip: je doet dit best schriftelijk of per mail omdat je het dan achteraf kan bewijzen indien er twijfel rond zou rijzen.

Tijdstip controle

De controlearts kan in principe altijd langskomen; 's ochtends of 's avonds en zelfs in het weekend. Al komt dat weinig voor. Het is dan ook belangrijk wanneer je bijvoorbeeld op vrijdagnamiddag naar de dokter of de apotheker gaat, om zeker niet tot maandag te wachten om je brievenbus te legen. Het kan zijn dat je op zaterdag bij je controledokter verwacht werd.

Mocht het toch voorkomen dat je de uitnodiging van de controlearts pas in je bus vindt na het moment dat je had moeten verschijnen, breng dan onmiddellijk de personeelsdienst op de hoogte. Het heeft geen enkele zin de controlearts zelf te bellen, de kans is klein dat hij naar je argumenten zal willen luisteren. De personeelsdienst kan wel een nieuwe controle aanvragen. Door de personeelsdienst te bellen, maak je ook duidelijk dat het niet je bedoeling was je aan de controle te onttrekken.

Normaal gezien moet je op eigen kracht naar het kabinet van de controlearts. Indien je zelf niet over een wagen beschikt of niet in staat bent te rijden, kan je de kosten van het openbaar vervoer om het kabinet te bereiken, terugvragen aan de werkgever. Indien ook dat niet kan omdat het te ver is, te moeilijk bereikbaar of je te ziek bent, neem je best contact op met de personeelsdienst om een nieuw bezoek aan te vragen of na te gaan of ze bereid zijn de kosten van een taxi te vergoeden.

Controlegeneesheer

Wat als de controlearts vindt dat je het werk weer kan aanvangen? De controlearts gaat na of je arbeidsgeschikt bent of niet. Soms komt dat niet overeen met wat je huisarts heeft ingeschat als periode die je nodig hebt om volledig te herstellen van je aandoening. Is de controlearts verplicht om je behandelend arts te raadplegen alvorens hij je terug naar het werk stuurt? Goede vraag, volgens de wet niet, volgens de deontologische code van de orde van geneesheren wel.

Je kan je daar dus niet achter verstoppen. Indien de controlearts oordeelt dat je terug moet gaan werken en je bent het er niet mee eens, bel dan onmiddellijk je behandelend arts om contact op te nemen met de controlearts. Indien deze bij zijn standpunt blijft, zijn er nog twee mogelijkheden om het oordeel aan te vechten, ofwel wordt een arts-scheidsrechter aangesteld (van een beperkte lijst van artsen die hiervoor bevoegd zijn, ofwel via een procedure bij de arbeidsrechtbank.

Arts-scheidsrechter

Indien een arts-scheidsrechter wordt aangesteld is een procedure bij de arbeidsrechtbank onmogelijk. De meeste besturen stellen meteen een arts-scheidsrechter aan en in onze ervaring heeft de werknemer nog nooit gelijk gekregen. Let wel, we pleiten hier absoluut niet voor een arbeidsrechtelijke procedure, deze zijn namelijk zeer kostelijk en leiden doorgaans niet tot betere resultaten. Het is ook belangrijk te weten dat de kosten van het bezoek aan de arts-scheidsrechter ten laste vallen van de ‘verliezer’ van de procedure. Het gaat om 75 euro voor het bezoek en 38 euro administratieve kosten. Het is dus belangrijk dit in het achterhoofd te houden, mocht je zelf een arts-scheidsrechter willen inroepen.

Het kan voorkomen dat je geneesheer-specialist stelt dat arbeid verrichten blijvende lichamelijke problemen kan opleveren, maar de arts-scheidsrechter heeft het oordeel van de controlearts bevestigd. In dat geval zit je dus met een autoriteitsprobleem. Je mag het oordeel van de controlearts niet negeren en je moet je aanmelden op het werk, maar je wil de aanbeveling van je specialist niet in de wind slaan. Het heeft geen zin om je aan te bieden en een dag later terug ziek te vallen omdat je dan geen recht zal hebben op gewaarborgd loon indien het om dezelfde ziekte gaat (en dit de eerste veertien dagen na terugkomst). In dat geval is het zaak om meteen een afspraak te maken met de arbeidsgeneesheer om eventueel aangepast werk te voorzien of met zijn goedkeuring toch terug in ziekteverlof te gaan. Als je dat niet doet, ben je ongewettigd afwezig vanaf de dag dat controlearts je terug arbeidsgeschikt acht en heb je geen recht op loon.

Hopelijk ben je nu wat wijzer en kunnen hierdoor onaangename situaties in de toekomst vermeden worden, waar wij weinig of niets tegen in kunnen brengen.

Ter info:

wet betreffende de arbeidsovereenkomsten van 1978

wet betreffende de controlegeneeskunde van 1999