Politie
Lettertypes/grootte

Met het sectoraal akkoord van 2018 werd beslist om het systeem van de gecertificeerde opleidingen van het Calog personeel af te schaffen. Dat het systeem niet voldeed aan de verwachtingen was voor iedereen duidelijk. Maar dat het personeel door de afschaffing van het opleidingssysteem ook zijn premie (COT toelage) kwijtsspeelt is een jammere zaak.

COT toelage defintief afgeschaft voor iedereen.

Er bestaan niet veel premies voor het Calog personeel. De COT toelage was één van de weinige premies waar een groot deel van het Calog personeel aanspraak op kon maken. Maar hoewel het sectoraal akkoord van 2018 enkel de premies voor het toekomstige operationele personeel heeft afgeschaft, werd voor het Calog personeel de premie voor iedereen afgeschaft, ook voor het huidige personeel. Hier is dus geen sprake van uitdoving. De laatste premie zal betaald worden in 2022. 

De vervroegde afschaffing

Hoewel in het sectoraal akkoord voorzien was om het systeem te laten doorlopen tot eind 2022, werd het vroeger afgeschaft. De reden was dat wij dat als vakbond gevraagd hebben. Heel het systeem was de mist ingegaan doordat de opledingen niet vaak genoeg georrganiseerd werden. Door de Covid was dit nog erger geworden. Daardoor schreef het personeel niet in voor de opleiding die ze nodig hadden, maar voor de eerste de beste opleiding die doorging. Zodat ze ten minste hun premie zouden krijgen. Niemand deed eigenlijk nog enige moeite om na te gaan of de gevolgde opleiding wel zinvol was. Daarom hebben we gevraagd om de mensen nog wel de premie te betalen tot eind 2022 en ook de opleidingen afzonderlijk te laten bestaan, maar deze niet meer te organiseren binnen het systeem van de gecertificeerde opleidingen.

Wat zijn de gevolgen van de vervroegde afschaffing.

De personen die zich geldig en tijdig inschreven, die in afwachting zijn van een opleiding of die deze reeds succesvol afwerkten, zullen de competentieontwikkelingstoelage en de inschaling in de maximumloopbaan retroactief ontvangen vanaf de datum waarop ze  in regime recht hadden om in te stappen.

De personen die voldoen aan de voorwaarden om zich in te schrijven tussen de inwerkingtreding van de beslissing en 31/08/2021, zullen de competentieontwikkelingstoelage en de inschaling in de maximumloopbaan ontvangen vanaf de datum waarop ze in regime recht hadden.

De personen die zich te laat inschreven, die in afwachting zijn van een opleiding of die deze reeds succesvol afwerkten zullen de competentieontwikkelingstoelage en de integratie in de maximumloopbaan ontvangen op basis van de werkelijke inschrijvingsdatum (retroactief vanaf de datum waarop ze in regime recht hadden).

De personen die zich niet inschreven voor de opleiding, die ongerechtigd afwezig zijn of die de niet geslaagd waren voor de opleiding zullen de competentieontwikkelingstoelage en de inschaling in de maximumloopbaan ontvangen vanaf de laatst mogelijke toekenningsdatum die vastgelegd is op september 2022 (betaling in oktober met de wedde van september).

Betaling achterstallige COT toelages

Hoewel de overheid steeds heeft laten uitschijnen dat iedereen in september 2021 alle premies zou krijgen waar hij ondertussen recht op heeft, was de realiteit anders. De zones moeten eerst van de scholen vernemen wie correct ingeschreven was en al dan niet al de cursus heeft kunnen volgen. Dan moeten de zones en diensten aan SSGPI doorgeven in welke van bovenstaande situatie het personeelslid zich bevind, waarna SSGPI kan overgaan tot betaling. Dat zal SSGPI zo snel mogelijk doen zodra ze de gegevens krijgen van de zones en diensten. Er is geen achterstand bij het verwerken van deze gegevens. Als de zones alles kunnen doorgeven in de loop van oktober en november zou voor het einde van 2021 alles betaald moeten zijn. 

Iedereen komt dus in de maximale loonschaal terecht.

Voor het Calog personeel bestaat momenteel nog de minimale en de maximale loonschaal. De minimale zal verdwijnen vanaf 2023. Hoewel aanvankelijk voorzien was dat enkel wie in orde was met de gecertificeerde opleidingen in de maximale schaal terecht zou komen, zal nu dus iedereen in de maximale schaal terecht komen. Dat komt doordat iedereen op 31 augutus 2021 geregulariseerd werd. Wie om fiscale of andere redenen in de minimale schaal wil blijven zal een vrijwaring moeten aanvragen.