Foto: Pixabay

Brandweer
Lettertypes/grootte

Uitbreiding van het geboorteverlof naar 15 dagen (vanaf 1 januari 2021) en naar 20 dagen (vanaf 1 januari 2023)

informatie over een toekomstige wijziging van het administratief statuut die van belang is voor het beroepspersoneel van de hulpverleningszone.

 Het geboorteverlof voor alle beroepsgroepen wordt stapsgewijs uitgebreid van 10 naar 20 dagen. Vanaf 1 januari 2021 heeft een werknemer, zelfstandige of ambtenaar recht op 5 extra dagen geboorteverlof, vanaf 1 januari 2023 worden het 10 extra dagen. Deze uitbreiding moet ook worden voorzien voor het operationeel personeel van de hulpverleningszones. Een ontwerp van koninklijk besluit dat artikel 201, §1, 4° van het KB van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut wijzigt, doorloopt momenteel de wettelijke procedure. Deze wijziging voorziet eenzelfde aanpassing als de aanpassing voor de andere sectoren (5 extra dagen vanaf 1 januari 2021 en 10 extra dagen vanaf 1 januari 2023) en zal terugwerkende kracht hebben tot 1 januari 2021.

Concreet betekent dit dat voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2021, een personeelslid (vader of mee-ouder van het kind) op basis van het huidige artikel 201, §1, 4°, recht heeft op 10 dagen geboorteverlof en eens het wijzigings-KB in werking is getreden nog recht heeft op 5 extra dagen. Aangezien het geboorteverlof niet moet opgenomen worden binnen een bepaalde termijn na de geboorte, zal het personeelslid de bijkomende dagen waarop hij recht heeft, na de inwerkingtreding van de wijziging van artikel 201, §1, 4° kunnen opnemen.