Brandweer
Lettertypes/grootte

Overstap civiele veiligheid naar brandweer mogelijk

Maandenlang is er overleg geweest om de mogelijkheid te creëren dat agenten van de civiele bescherming hun overstap kunnen maken naar een hulpverleningszone.

Eindelijk op 5 oktober 2018 keurde de ministerraad de nodige koninklijke besluiten goed die de mobiliteit van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming naar de hulpverleningszones en de dienst voor brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van de Brusselse hoofdstedelijke dienst mogelijk maakt.

Bepalingen voor het beroepspersoneel van de Civiele Bescherming.

Dit is van toepassing voor al het operationeel personeel (operationeel medewerker of operationeel brigadier en die in 24-urendienst werken of gewerkt hebben) van de Civiele Veiligheid die de hoedanigheid van Rijksambtenaar hebben en niet in het stelsel van verlof voorafgaand aan pensioen verkeren.

De hulpverleningszones kunnen vacante plaatsen uitsluitend voorbehouden voor operationeel personeel door deze mee te delen aan de Algemene Directie Civiele Veiligheid. Hierdoor moet de hulpverleningszone geen rekening houden met bestaande werf-, mobiliteits- of professionaliseringsreserve.

De zone onderwerpt vervolgens de kandidaten aan een vergelijkend examen. Het vergelijkend examen bestaat uit één of meerdere proeven, waaronder een mondeling interview, bedoeld om de motivatie, de inzetbaarheid en de overeenstemming van de kandidaat met de functiebeschrijving en de zone te testen. Deze proeven kunnen eliminerend zijn.

Kandidaatstelling

De leden van het operationeel personeel van de Civiele Veiligheid, bekleed met de graad van operationeel medewerker of van operationeel brigadier, kunnen zich kandidaat stellen voor een vacante betrekking van hulpverlener-ambulancier of brandweerman in een of meerdere hulpverleningszones die deze vacant verklaren volgens mobiliteit operationeel personeel van de civiele veiligheid naar de hulpverleningszones.

Kandidaat brandweerman of ambulancier moet voldoen aan volgende voorwaarden.

1° Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economisch Ruimte of van Zwitserland;

2° ten minste 18 jaar oud zijn;

3° een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. De kandidaat bezorgt een uittreksel uit het strafregister dat afgeleverd dient te zijn binnen een termijn van drie maanden voorafgaand aan de uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen;

4° de burgerlijke en politieke rechten genieten;

5° in orde zijn met de dienstplichtwetten;

6° houder zijn van rijbewijs B.

Detachering

Eens gedetacheerd zal het personeelslid alle nodige opleidingen moeten volgen om te voldoen aan de zonale benoemingsvoorwaarden in de graad van brandweerman of hulpverlener-ambulancier.

De detachering heeft een duur van twaalf maanden en kan éénmaal verlengd worden voor een periode van maximum drie maanden. Dit om het personeelslid toe te laten het voor de benoeming noodzakelijke brevet te behalen. Het gedetacheerde personeelslid blijft gedurende de detachering onderworpen aan de administratieve en geldelijke bepalingen die op hem van toepassing waren vóór de detachering. Tijdens de periode van detachering staat de FOD Binnenlandse Zaken in voor de volledige weddenkost van het personeelslid, inclusief de wedde, de toelagen, de vergoedingen, de premies, de voordelen van alle aard en de werkgeversbijdragen. Bij gunstige evaluatie volgt de vaste benoeming en verliest deze de hoedanigheid van Rijksambtenaar

FOD Binnenlandse Zaken neemt volgende bijkomende kost ten laste: 66% het eerste jaar dat volgt op de definitieve benoeming, 33% het tweede jaar dat volgt op de definitieve benoeming.

Bepalingen voor het vrijwillig personeel van de Civiele Bescherming.

De bepalingen voor kandidatuurstelling zijn analoog aan die van het beroepspersoneel.

De geslaagde kandidaten, die tevens ook een eliminerend medisch onderzoek ondergaan hebben, kunnen in orde van rangschikking van het vergelijkend examen toegelaten worden tot de aanwervingsstage als vrijwillig brandweerman. Na de stage met gunstige evaluatie volgt benoeming. Die heeft tot gevolg dat de betrokkene ambtshalve onder toepassing van het KB van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones, en van het KB van 19 april 2014 houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones, komt.

Volgende mobiliteit is eveneens mogelijk.

Mobiliteit naar de hulpverleningszone Hainautcentre ter versterking van de zone voor haar opdrachten bij de Supreme Headquarters Allied Powers Europe.

Mobiliteit naar de hulpverleningszone 1 van de provincie West-Vlaanderen voor de uitvoering door de zone van de opdracht inzake de bestrijding van vervuiling op de Noordzee.